گزارشات اجرایی

گزارشات:

تعداد کلی متقاضیان تحت پوشش بنیاد از نخست تا کنون به ۱۱۱۱ نفر رسیده است که این تعداد شامل:

۸۹۲ دانش آموز که ۳۸ نفر از آنان فارغ التحصیل شده اند و ۱۳ نفر از آن ها در دانشگاه سراسری پذیرش شده اند که بورسیه آن ها در مقطع دانشجویی ادامه پیدا کرده است و ۱۲ نفر دارای نقص مدرک می باشند و تعداد ۸۲۹ نفر در حال حاضر بورسیه بنیاد می باشند.

۲۲۲ نفر دانشجو که ۷ نفر از آنها فارغ التحصیل گردیده و ۵ نفر دارای نقص مدرک می باشند و تعداد ۲۱۰ نفر در حال حاضر بورسیه بنیاد می باشند.

تعداد افراد تحت پوشش بنیاد تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ به ۱۰۳۹ نفر رسیده است.

نمودارهای زیر بیان کننده درصد قبولی دانش آموزان سال ۱۳۹۴ در دانشگاه و درصد دانش آموز و دانشجوی تحت پوشش بنیاد می باشند.