همیاران حقیقی

از همیاران عزیزی که در راه شکوفایی جوانان ایران کمک های مادی و معنوی خویش را تقدیم نموده اند، قدردانی می گردد.